Informacja: Numer telefonu 608 355 200


Dostępni producenciRegulamin sklepu

Obszarem działania Bestagd.pl jest cała Polska. Sprzedającym jest Euroactive sp z o.o. ul. Puławska 257/211 02-769 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: biuro1@e-euroactive.com NIP 5222805379, REGON 140463295, Numer KRS: 0000253857

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy bestagd.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Pliki cookie tworzone podczas korzystania ze sklepu internetowego Bestagd.pl.

  Plik cookie, „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej stronie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień. Sklep wykorzystuje pliki cookie na swoich stronach internetowych w celu usprawnienia działania tych stron oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych dostępnych funkcji. 
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do przeprowadzenia transakcji lub przyjęcia zgłoszenia użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapamiętywanie informacji podawanych przez użytkownika przeglądającego witrynę, w celu wysłania lub śledzenia przesyłki oraz zarządzania statusem zalogowania podczas sesji.Pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Takie pliki cookie pozwalają stronie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak wybrany kraj oraz stałe dane logowania podane przez użytkownika. Pliki cookie służą do zbierania danych związanych ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Takie pliki cookie mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.Każda przeglądarka oferuje możliwość modyfikacji i kasowania plików cookie. Więcej informacji o plikami cookie można uzyskać korzystając funkcji pomoc w przeglądarce.                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. 
 3. W związku z tym, że zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, chcemy przekazać Państwu kilka informacji o zasadach przetwarzania przez EuroActive Sp. z o.o. danych osobowych Klientów oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z nowymi przepisami. Zależy nam, aby każdy Klient miał pełną wiedzę o nadchodzących zmianach, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług, stron i sklepów  internetowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  Zapewniamy, że EuroActive Sp. z. o. o.  dołożył wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych swoich Klientów. Przetwarzane przez nas dane osobowe są w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na  ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane.

  W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez EuroActive  Sp. z. o. o. Klient ma prawo poinformować Administratora Danych Osobowych o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na adres: biuro1@e-euroactive.com

   

  Informacja o ochronie danych osobowych

  EuroActive Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-769) przy ulicy Puławskiej 257/211, posiadająca NIP: 5222805379, REGON: 140463295, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253857, jako Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów oraz w trakcie ich trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,

  Dane osobowe przetwarzane przez EuroActive Sp. z o.o. gromadzone są w następujących celach:

  • zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez EuroActive Sp. z o.o. usług, realizacji zamówień dotyczących towarów oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,
  • ochrony praw EuroActive Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług EuroActive Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych - na podstawie wyrażonych odrębnych zgód Klienta.

  EuroActive Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej Informacji:

  1. podmiotom, z którymi EuroActive Sp. z o.o.zawarł umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków ciążących na EuroActive Sp. z o.o. przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu EuroActive Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów RODO. W szczególności EuroActive Sp. z o.o. może powierzać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak:firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Wyżej wymienione podmioty będą zobowiązane na mocy zawartych z EuroActive Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez EuroActive Sp. z o.o.
  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim - w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

  EuroActive Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa – techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą prawem ochronę Państwa Danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez EuroActive Sp. z o.o.i/lub Podmioty Przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i EuroActive Sp. z o.o.

  Ponadto, przysługuje Państwu prawo do:

   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez EuroActive Sp. z o.o.,
   • sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą,
   • usunięcia Danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
   • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, przenoszenia Danych Osobowych,
   • cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych za pośrednictwa mailowej dyspozycji na adres e-mail: biuro1@e-euroactive.com
   • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych.

  W celu realizacji powyższych uprawnień, o których mowa powyżej, należy wysłać stosowną dyspozycję na adres e-mail: biuro1@e-euroactive.com

  Pragniemy również poinformować o możliwości dokonania okresowej aktualizacji powyższej Informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, o czym niezwłocznie Państwa będziemy informować.

 4. Definicje:                                                                                                                                                             
  • Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.  Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  • Towar (produkt) - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: bestagd.pl
  • Usługodawca,Sprzedawca – Euroactive sp z o.o. ul. Puławska 257/211 02-769 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: biuro1@e-euroactive.com NIP 5222805379, REGON 140463295, Numer KRS: 0000253857

  • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem telefonu.
  • Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827)
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie, określające rodzaj i liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1. Zamówienie można złożyć przy pomocy koszyka, rejestrując się w sklepie, lub nie rejestrując się, podając wymagane dane do jednorazowego zakupu. Przyjmujemy też zamówienia telefonicznie.
 2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędnego numeru telefonu, adresu e-mail) lub braku wpływu środków na nasze konto po potwierdzeniu zamówienia ( przy płatności przelewem) zostanie ono anulowane.
 3. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem, że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 4. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Bestagd.pl, a Nabywcą towaru.
 5. Koszty dostawy ponosi klient (chyba, że oferta mówi inaczej). Koszt wysyłki podany jest przy składaniu zamówienia. Całkowity koszt podany jest przed potwierdzeniem zamówienia.
 6. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury. Faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej, w formacie PDF. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej,w trakcie składania Zamówienia zgłasza to w uwagach do zamówienia.
 7.  Wysyłki dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368. Sklep Bestagd.pl nie wysyła paczek poza granice kraju.
 8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę
  i w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

 1. Towar oferowany przez sklep Bestagd.pl posiada polską kartę gwarancyjną. Wszystkie problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta.
 2. Wszystkie ceny na stronach bestagd.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Koszty wysyłki :

Przesyłka kurierska 19 zł

W przypadku niektórych produktów istnieje możliwość wysyłki Gratis !

Dodatkowa opłata za płatność przy odbiorze - Cena podstawowa + 10 zł

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- W przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy

- przelewem bankowym NR KONTA : PL 11 1750 0012 0000 0000 2284 0495

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane. Zgodnie z w/w ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 2. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada,jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną(Rękojmia)w zakresie określonym Ustawą KC.
 3. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 1. Reklamacje, z tytułu Rękojmi lub Gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie ,a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy Bestagd.
 3. Reklamacje - Priorytetem dla nas jest satysfakcja Klientów z zakupów dokonanych w naszym sklepie! Zależy nam, aby oferowane produkty oraz świadczone usługi były na najwyższym poziomie i dokładnie odpowiadały potrzebom Kupujących. Uwagi prosimy zgłaszać e-mailem na adres biuro1@e-euroactive.com lub listem poleconym na adres : Euroactive sp z o.o. ul. Puławska 257/211 02-769 Warszawa. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy :

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:                                                                                                                                                                                                                                                  
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą koszt ten wynosi: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200zł.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres biuro1@e-euroactive.com lub listem poleconym na adres : Euroactive sp z o.o. ul. Puławska 257/211 02-769 Warszawa. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania decyzji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zwrotu rzeczy. Płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Prosimy o poinformowanie sklepu o odesłaniu towaru. Będziemy mogli się przygotować na jego odebranie. Do przesyłki należy dołączyć informację o tym, że produkt jest odesłany na zasadzie zwrotu oraz podać dokładne dane i numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze. Prosimy też o dołączenie wszystkich dokumentów otrzymanych z przesyłką. 

W chwili odstąpienia przez Kons
umenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o wykonanie Usług lub Zamówienia Części Zamiennych zgodnie z art. 12.12 oraz 38.1.2.3.5.6.8 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku . 

          Fragment ART. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta:
„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;(5)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty ,które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

23.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

23.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

23.3.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

23.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

23.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

23.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

23.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

23.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

23.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient niebędący konsumentem wyraża zgodę.

 

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Euroactive sp z o.o. ul. Puławska 257/211 02-769 Warszawa

 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury: ….........................................................

Imię i Nazwisko konsumenta ….........................................................

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ….........................................................

Kod pocztowy, miasto: ….........................................................

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem

rachunku bankowego numer1:

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych

 

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły